Portfolio Stendu dizains

Haaga-Helia

Kompānijas "Haaga-Helia" stends Berlīnē

ITB 2019, 
Berlīne, Vācija.

06.-10.03.2019